شبکه بهداشت و درمان رامسر
۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
br ENGLISH
حراست
وضعيت نيرو:   مهندس ابراهيم قنبري                 مسئول حراست
 
 
شرح وظايف: 
مراقبت و نظارت بر كليه امور مربوط به حراست 
نظارت بر حسن اجراي بخشنامه ها ،آئين نامه ها و مقررات و توصيه هاي حراستي
برنامه ريزي و نظارت در زمينه امور حفاظتي اسناد طبقه بندي شده
استقرار تيم مناسب جهت حراست و نگهداري از پرسنل ،تاسيسات و مدارك محرمانه
برنامه ريزي ،سازماندهي و نظارت و هدايت كليه فعاليتها و اقدامات حفاظتي و حراستي
وساير امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق 
1398/07/14
Powered by DorsaPortal