شبکه بهداشت و درمان رامسر
۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر
br ENGLISH
روابط عمومی

 

روابط عمومي آميزه اي است ازهنر،تكنيك وفلسفه مديريت نو. روابط عمومي ازمديريت جدانيست .روابط عمومي درمتن است نه درحاشيه .پس حق داريم بگوييم هرمديريتي سزاوارروابط عمومي است كه دارد.

يكي ازاصلي ترين وظايف روابط عمومي ها تهيه ، توليد وجريان سازي خبر سازمان واداره دررسانه هاي جمعي است به نحوي كه با تهيه وارسال مستمر اخبار وگزارش هاي مربوط به فعاليتها، برنامه هاوسياستهاي  سازمان براي رسانه هاتصويري روشن وبه روز ازسازمان مورد نظر درذهن داشته باشد.

مديريت ارتباط بارسانه ، پوشش خبري وتصويري مراسم وبرنامه ها، چاپ آگهي درمطبوعات، انجام مصاحبه يااقدام قابل پوشش خبري

نظارت وكمك درتهيه مقدمات لازم جهت برگزاري مناسبتهاي مذهبي، ملي ، بهداشتي وسمينارها

تجليل ازهمكاران براساس مناسبتهاي بهداشتي ومذهبي

مسئول روابط عمومي :مريم رانكوهي

 

1398/05/28
Powered by DorsaPortal