شبکه بهداشت و درمان رامسر
۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
br ENGLISH
واحد امور دارویی

  

معرفي واحد دارويي

-         مساحت دفتر كار و انبار داروها 30 مترمربع محل نگهداري كليه داروهاي مورد نياز مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي
بهداشت تحت پوشش شبكه بهداشت و درمان شهرستان

-         تعداد داروخانه هاي تحت پوشش دولتي :1
تعداد خانه هاي بهداشت و پايگاه بهداشتي تحت پوشش 26 خانه

-         نظارت بر عملكرد داروخانه هاي غيردولتي شهرستان

-         تأمين داروهاي مورد نياز داروخانه هاي مراكز بهداشتي درماني

-         تأمين داروهاي مورد نياز خانه هاي بهداشت تحت پوشش

-         تأمين تجهيزات مصرفي پزشكي و دندانپزشكي مورد نياز شبكه

-         تأمين داروهاي مخدر مورد نياز مركز MMT
سركشي و نظارت بر عملكرد واحدهايدارويي مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت تحت پوشش

-         پيگيري پرداخت مطالبات بخش خصوصي(داروخانه هاي خصوصي طرف قرارداد بهبر و شركتهايي كه خريد دارو يا تجهيزات پزشكي از آنها صورت مي گيرد.

-         -ثبت كليه اسناد و فاكتورها در سيستم حسابداري تعهدي

-         -شركت در جلسات هماهنگي استاني كه در واحد دارويي معاونت بهداشتي برگزار مي گردد.

-         برگزاري جلسات آموزشي ويژه بهورزان و رده هاي مياني و پزشكان خانواده

-         هماهنگي با داروخانه هاي خصوصي و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعملهاي دريافتي از معاونت غذاودارو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفي اعضاي واحد:

اعضا مستقر در ستاد:

مژگان لاريجاني

   

 

  

1398/05/28
Powered by DorsaPortal