شبکه بهداشت و درمان رامسر
۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
br ENGLISH
واحد بهداشت روان
  آقاي جعفر قلي فيلي فارغ التحصيل رشته روانشناسي باليني به عنوان كارشناس سلامت روان واحد.
 
 
 
  شرح وظايف  واحد سلامت رواني اجتماعي و اعتياد

 *جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه شناخت بيماريهاي رواني در سطح مركز يا خانه هاي بهداشت بهداشت

 *نظارت و پايش و ارزشيابي برنامه هاي مربوطه

* تهيه و تدوين متون آموزشي خدمات بهداشت رواني مهارتهاي زندگي و فرزند پروري و پيشگيري از اعتياد و...

انجام مطالعات و بررسيهاي لازم در زمينه بهداشت رواني در جمعيت تحت پوشش برنامه بهداشت روان

*مشاركت در تهيه نشريات ، مجلات و فيلمهاي آموزشي در زمينه بهداشت روان *

*ايجاد هماهنگيهاي لازم بمنظور بهبود و توسعه همكاريهاي درون بخشي و برون بخشي با ساير سازمانها *

تهيه و تدوين برنامه عملياتي بهداشت روان *

تشكيل كميته بهداشت روان*

 *برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي هفته بهداشت روان

*نظارت بر اجراي برنامه هاي پيشگيري از خودكشي و ثبت موارد

*نظارت بر اجراي برنامه هاي مهارتهاي زندگي و فرزند پروري و حمايتهاي رواني اجتماعي در بلايا و ...

ارسال گزارش عملكرد برنامه هاي بهداشت روان ارسال به ستاد معاونت*

شركت دركارگاهها و جلسات آموزشي بهداشت روان

در غربالگريهاي تكميلي و ....  نظارت بر عملكرد روانشناسان سلامت*

*نظارت بر عملكرد مراقبان سلامت  و بهورزان در غربالگريهاي اوليه  و .....

گزارشگيري و رصد سامانه سيب و پسخوراند به واحد هاي زير مجموعه  و گزارش به مافوق*

نظارت بر عملكرد پزشكان  در برنامه هاي سلامت روان  مراقبتها و بيماريابيها و ...
1398/06/31
Powered by DorsaPortal