شبکه بهداشت و درمان رامسر
۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
br ENGLISH
واحد بهداشت خانواده

  واحد بهداشت خانواده يكي از مهمترين واحدهاي ارائه دهنده خدمت در شبكه بهداشت و درمان هر شهرستان مي باشد و مانند همه واحدها ، براي گروههاي هدف ، برنامه ها و اهدافي دارد براي رسيدن به اين اهداف در سطوح مختلف فعاليتهايي را تعريف كرده است .

گروههاي هدف در اين واحد بشرح ذيل ميباشد :

1-   زنان باردار و شيرده

2-   كودكان

3-   زنان  49-10 ساله همسردار

4-   سالمندان
 
 

برنامه مادران

در برنامه مادران كه بمنظور افزايش سطح مراقبت زنان بادار طراحي شده است اهداف زير مدنظر است :

1-   شناسايي زنان باردار

2-   پوشش كامل مراقبتهاي دوران بارداري

3-   پوشش كامل مراقبتهاي زمان زايمان

4-   پوشش كامل مراقبتهاي پس از زايمان

5-   انجام مراقبتهاي پيش از بارداري براي زنان متمايل به بارداري

6-   شناسايي زنان باردار پرخطر و انجام مراقبت هاي ويژه در صورت نياز

براي رسيدن به اين اهداف ، فعاليتهايي در سطح ستاد ، مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت تعريف شده است . اين فعاليتها در سطح محيطي شامل موارد زير ميباشد :

·        شناسايي زنان باردار توسط كاركنان بهداشتي و رابطين سلامت .

·        انجام 8 بار مراقبت در طول بارداري بي خطر

·        3 بار مراقبت پس از زايمان

·        توزيع مكمل هاي دوران بارداري و پس از زايمان ( اسيد فوليك ، قرص آهن ، مولتي ويتامين )

·        انجام واكسيناسيون در صورت نياز

·        آموزش به زنان باردار طبق دستورالعمل

·        پيگيري زنان باردار و ارجاع به سطوح بالاتر در صورت نياز

·        انجام دو بار ازمايش در دوران بارداري بصورت رايگان

·        درخواست حداقل دو بار سونوگرافي در طول بارداري

در مراقبت هاي پيش از بارداري نيز ويزيت پزشك ، آزمايشات اوليه و پاپ اسمير انجام مي شود .

   

در سطح ستـــاد، نظارت و پايــش و آموزش كليه ارائه دهندگان خدمت در سطوح مختلف از اهم وظايف مي باشد. همچنين تشكيل كميته هايي در راستاي ارتقاي سلامت مادران مانند كميته زايمان ايمن و ... انجام مي شود . اين واحد در سطح ستاد مجري برنامه هاي طراحي شده معاونت بهداشتي استان مي باشد . 


 
برنامه شير مادران                                                                                                   
 هدف از برنامه شيرمادر ، ترويج تغذيه با شير مادر و در نتيجه ارتقاء سطح سلامت كودكان و مادران آنها مي باشد براي رسيدن به اين هدف ، به همه زنان باردار از ماه چهارم بارداري ، آموزش شير مادر طبق دستورالعمل و براساس بوكلت شيردهي آغاز مي شود . اين آموزش تا پايان بارداري در همه مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت ادامه دارد . پس از زايمان نيز كاركنان بخش زنان وزايمان بيمارستان عهده دار كمك به اين امر مي باشند . بعد از ترخيص از بيمارستان ، كاركنان مراكز بهداشتي و خانه هاي بهداشت حمايت از زنان شيرده را به عهده دارند .

كارشناس برنامه شيرمادر ، در سطح ستاد نظارت ، پايش و آموزش ارائه دهندگان خدمت را عهده دار است . همچنين نظارت و ارزيابي بيمارستانهاي دوستدار كودك در طول سال و تشكيل كميته ترويج تغذيه با شير مادر و تشكيل كميته شيرخشك در جهت حمايت از كودكان محروم از شير مادر از اهم فعاليت هاي كارشناس اين برنامه مي باشد .

1-   بيمارستانهاي دوستدار كودك ، بيمارستانهايي هستند كه اقدامات ده گانه شامل آموزش مادران باردار در زمينه مزاياي تغذيه با شير مادر ، آموزش روش تغذيه با شير مادر و چگونگي حفظ و تداوم شيردهي ، برنامه هم اتاقي مادر و نوزاد و ... را اعمال مي كنند .
 
 
 
برنامه كودكان
 مراقبت و حمايت از كودك از دوره لقاح آغاز مي شود و نه تنها مراقبت كودك بلكه مراقبت از مادر نيز براي بقاء ، رشد و تكامل كودك حائز اهميت است . كودكاني كه از مراقبت مطلوب برخوردارند در آموزش و ساير مسائل اجتماعي از بقيه كودكان موفق تر مي باشند .

 

برنامه مراقبت كودك سالم
اين برنامه به دنبال يافتن راهي براي جداكردن كودكان سالم از كودكان به ظاهر سالم يا مستعد بيماري است كه هنوز نشانه هاي بيمار در آنها ظاهر نشده است . در حقيقت هدف اين برنامه طراحي نظام غربالگري استاندارد مراقبت كودكان صفر تا هشت سال و اجراي آن ميباشد .

بنابراين مراقبت هاي ادغام يافته به معني پيشگيري از بيماري با استفاده از نشانه هاي باليني ساده و درمان تجربي است . همه كودكان طبق چارت مربوطه ارزيابي شده وطبقه بندي مي شوند . و با توجه به طبقه بندي انجام شده و طبق سن كودك ، توصيه ها و اقدامات لازم و مشاوره انجام مي گيرد و در صورت نياز پيگيري جهت بهبودي كودك يا مراجعه بعدي در دفاتر مربوطه و كارت رشد كودك نوشته مي شود .

 

مراقبت ادغام يافته ناخوشي اطفال
استراتژي مراقبت هاي مانا با 3 هدف اختصاصي زير اتخاذ شده است :

1-   بهبود مهارت هاي ارائه دهندگان خدمت در زمينه نحوه برخورد با كودك بيمار

2-   بهبود در سيستم بهداشتي درماني بمنظور درمان موثر كودك بيمار

3-   بهبود عملكرد خانواده و جامعه

نكته اصلي در اين استراتژي تاكيد بر روي مهمترين علل مرگ ومير كودكان با توجه به اپيدميولوژي بيماريها در كشورمان و براساس نيازها ، منابع و توان سيستم بهداشتي درماني كشورمان مي باشد .

اين مراقبت ها شامل ارزيابي درست بيماري ، وضعيــت تغذيه و واكسيناسيون ، انجام مداخلات لازم و مؤثر ، تقويت مشاوره با مادر و خدمات پيشگيري كننده مي باشد .

 

 

نظام مراقبت مرگ كودكان 1 تا 59 ماهه
مرگ و مير كودكان از مجموعه عوامل وابسته به هم تشكيل شده است كه مداخله در هر مرحله مي تواند از بروز مرگ هاي بعدي جلوگيري كند . با مطالعه تاريخچه هر مورد مرگ كودك ( زمان دريافت اولين مراقبت ، زمان بروز بيماري ، محل ابتلا، شرايط بيماري و ... ) مي توان كيفيت و كميت ارائه خدمات اورژانس بين راهي ، پيش بيمارستاني و اورژانس بيمارستاني را بررسي نمود .
نظام مراقبت مرگ كودكان با هدف كاهش ميزان مرگ و مير از طريق كشف مسيري كه هر كودك تا زمان مرگ طي كرده است و شناسايي عوامل قابل اجتناب در هر مرگ و طراحي مداخله بمنظور حل مشكلات و جلوگيري از وقوع مرگ هاي مشابه اجرا مي گردد .
 
 
 
 
اهداف اختصاصي
1-  
تعيين دقيق تر ميزان بروز مرگ

2-   تعيين عوامل خطر مرتبط با مرگ كودكان

3- طراحي و اجراي مداخلات مناسب براي بهبود شاخصهاي سلامت كودكان در سطح استانها و كشور مراحل نظام مراقبت در شهرستان :

 

 

 

 

 

 

-        ابزار جمع آوري داده ها در نظام مراقبت مرگ كودكان ، پرسشنامه ها هستند

-        اعضاي تيم پرسشگري در بيمارستان ، مترون و در شهرستان ، كارشناس مسئول بهداشت خانواده است 

-        كميته مرگ و مير كودكان در بيمارستان حداقل هرماه يكبار و در شهرستان حداقل هر 2 ماه يكبار تشكيل مي شود .
 
 
 
 
برنامه سالمندان
   موضوع سلامتي و ارتباط آن با افزايش سالهاي زندگي در عصر حاضر چالش هاي فراواني را بوجود آورده است  افزايش طول عمر انسانها و اضافه شدن جمعيت سالمندان يكي از دستاوردهاي قرن 21 بوده و سالخوردگي جمعيت ، پديده اي است كه برخي از جوامع بشري با آن روبرو شده يا خواهند شد .اين پديده ناشي از بهبود شرايط بهداشتي است كه از يك طرف منجر به كاهش مرگ ومير و نهايتاً افزايش اميد به زندگي شده و از سوي ديگر با اعمال سياست كنترل مواليد باعث افزايش درصد سالخوردگان به كل جمعيت شده است بنابراين بايد سالخوردگي جمعيت را يك موفقيت بهداشتي و وجود سالمندان را نعمتي از نعمات بي شمار پروردگار محسوب كرد .

برنامه سالمندان به دنبال يافتن راهي براي تشخيص زود رس بيماريها در سالمند به ظاهر سالم است كه مي تواند در مراحل ابتدايي ، كنترل و درمان گردد . در حقيقت هدف ، طراحي نظام غربالگري استاندارد خاص سالمند و اجراي آن است .

در اجراي اين برنامه به اهداف زير خواهيم رسيد :

1-   تكريم سالمندان در جامعه و خانواده و فراهم ساختن موجبات امنيت رواني و عاطفي سالمندان

2-   آموزش جنبه هاي شخصي شيوه زندگي سالم به سالمند با توصيه هاي ورزشي مناسب و ارائه الگوهاي تغذيه صحيح

3-   تقويت و بهبود كيفيت خدمات بيمارستاني و تخصصي براي بستري سالمندان ، خدمات توانبخشي و حمايت هاي مالي

4-   انجام پژوهش در جهت شناسايي نيازهاي اولويت دار سالمندان در تمام ابعاد

در حال حاضر در بسياري از شهرستانها اين برنامه فقط در مرحله آموزش سالمندان در حال اجرا مي باشد .
 
 
 
تغذيه
يكي ديگر از كارشناساني كه در واحد بهداشت خانواده ارائه خدمت مي نمايد كارشناس تغذيه است فعاليتهايي كه توسط اين كارشناس انجام مي شود شامل موارد زير مي باشد :

·        بررسي منحني رشد كودكان

·        نظارت مستمر و مستقيم بر رشد كودكان داراي سوء تغذيه

·        نظارت بررشد كودكاني كه والدين آنها تقاضاي شير خشك دارند  

·        ارائه برنامه برنامه غذايي مناسب جهت بهبود رشد كودكان دچار سوء تغذيه

·        آموزش تغذيه مطلوب به خانواده هايي كه دچار مشكلات تغذيه اي هستند آموزش تغذيه به زنان باردار

 
وضعيت نيروهاي مستقر:
عذرا چراغي   كارشناس مسئول سلامت خانواده
آيدا ديلمي         ماما
سمانه شاكري   پرستار
 مهكامه مصفا    پرستار 
1398/05/10
Powered by DorsaPortal