شبکه بهداشت و درمان رامسر
۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر
br ENGLISH
واحد بهداشت مدارس

 

بهداشت مدارس

 

تعداد پرسنل 1 نفر

نام ونام خانوادگي مسئول واحد  :                   هدي جوربنيان        كارشناس بهداشت عمومي

نوع فعاليت

فعاليت هاي واحد بهداشت مدارس در حوزه هاي هماهنگي ، نظارتي ، و اجرايي مي باشد بخش اجرايي برنامه ها از طريق پرسنل بهداشتي و بهورزان شاغل در مراكز بهداشتي در ماني و خانه هاي بهداشت انجام ميگيرد، بخش هماهنگي ونظارتي آن را كارشناسان ستادي عهده دار ميباشند.

اهم شرح وظايف كارشناس بهداشت مدارس

*جمع آوري آمار و اطلاعات كلي مدارس و دانش آموزان در ابتداي سال تحصيلي به تفكيك جنس ،مقطع ، منطقه و....

* تجزيه و تحليل داده هاي آماري و گزارشات دريافتي از مدارس و مراكز ارائه دهنده خدمات به نوجوانان ، و ارائه پيشنهاد و راه حل هاي مناسب جهت ارتقاء كيفي خدمات بهداشت مدارس .

 * برنامه ريزي، نظارت و ارزشيابي برنامه معاينات سلامت دانش آموزان ( پيش دبستاني- اول و چهارم ابتدايي- اول متوسطه اول اول متوسطه دوم ) و نوجوانان بازمانده از تحصيل ونظارت بر ورود اطلاعات در سامانه سيب

*تهيه ليست مشكلات واحد و تدوين برنامه عملياتي براي حل يك مشكل با توجه به خطي مشي استان و ارسال به مراكز بهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت جهت اجرا و نظارت مستمر بر اجراي فعاليت ها

* تدوين برنامه پايش و نظارت از مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت و ارائه پسخوراند و پيگيري مشكلات اجراي فعاليتها

*انجام نياز سنجي آموزشي و تدوين برنامه آموزشي براي بهورزان ، مراقبين سلامت ، پزشكان و....

*نظارت بر برنامه ريزي آموزشي مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت براي گروههاي هدف در مدارس و تأكيد بر انجام نيازسنجي آموزشي

*تهيه متون و مطالب آموزشي و ارائه راهكارهاي آموزشي، جهت آموزش بهداشت گروههاي هدف موجود در مدارس

*  برنامه ريزي و هماهنگي براي ارائه آموزش مسائل بهداشتي به دانش آموزان، والدين، كاركنان مدارس

*آموزش نيروهاي جديدالورود و بازآموزي كاركنان مرتبط با برنامه هاي سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

*مشاركت در برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت براي كاركنان آموزش وپرورش

*هماهنگي و نظارت براجراي برنامه توسعه و استقرار برنامه مداس مروج سلامت

*هماهنگي درون بخشي و مشاركت با ساير واحدها ( تغذيه-بيماريها- محيط- آموزش سلامت )  جهت اجراي برنامه ها در مدارس

*پيگيري اجراي ضوابط استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي معاون بهداشتي استان

*هماهنگي مستمر با اداره كل آموزش و پرورش و ساير سازمانها و ارگانهاي مرتبط با نوجوانان

 *تشكيل كميته هاي فني و ارتقا سلامت جهت بهبود وضعيت برنامه هاي سلامت  نوجوانان  و مدارس

*شركت  در جلسات مديران مدارس جهت توجيه برنامه ها

*اجراي برنامه هاي متنوع در سطح مدارس در مناسبتها ي بهداشتي در طول سال از قبيل هفته سلامت، هفته بسيج تغذيه و...

 

*تهيه و تنظيم گزارش اقدامات انجام شده به مقامات ذيربط

*ارزشيابي فعاليتهاي انجام شده در هر سال و مقايسه با فعاليتهاي انجام شده در سال گذشته

*بازديد از مدارس و بررسي وضعيت انجام فعاليتهاي بهداشتي در سطح مدارس

*همكاري با اداره آموزش و پرورش جهت انجام امور مربوط به سنجش دانش آموزان بدو ورود به دبستان

* انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مافوق

 

برنامه هاي اجرايي :

*انجام واكسيناسيون دانش آموزان پايه اول ابتدايي و پايه اول متوسطه دوم

*آموزش بهداشت كه ركن اصلي برنامه هاي واحد بوده و گروه هدف آموزش بهداشت در مدارس شامل دانش آموزان ، اولياء و كاركنان مدرسه مي باشند.

*انجام معاينات غربالگري دانش آموزان گروههاي هدف و ثبت درسامانه سيب

*انجام معاينات پديكلوز دانش آموزان به صورت فصلي، پيگيري موارد مبتلا و ثبت در سامانه الكترونيك

*اجراي برنامه مكمل ياري در مدارس

*اجراي برنامه مدارس مروج سلامت

*تكميل پرونده بهداشتي مدارس

*آموزش بلوغ به دانش آموزان گروه هدف

*اجراي فعاليت هاي برنامه عملياتي

* بيماريابي در مدارس تحت پوشش

*بازديد مشترك با كارشناس بهداشت محيط از بوفه مدارس

* جمع بندي آمار و ارسال به واحد ستادي

*تجزيه و تحليل شاخص ها و ارئه راه حل براي مشكلات

* برگزاري جلسات كميته ارتقاي سلامت در مدارس براي حل مشكلات بهداشتي مدارس

* پيگيري اجراي ضوابط استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي از شبكه بهداشت و درمان

* انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مافوق

 

1398/07/14
Powered by DorsaPortal