شبکه بهداشت و درمان رامسر
۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
br ENGLISH
واحد بهداشت دهان و دندان
            دكتر منصور كريمي صدر دندانپزشك   مريم رانكوهي  كارشناس بهداشت دهان و دندان
 
           شرح وظايف واحد بهداشت دهان و د ندان           

1- بررسي و شناخت وضعيت موجود به منظور تعيين نيازها واولويتها 

2- شناسايي منطقه تحت پوشش مركز بهداشتي درماني خانه هاي بهداشت و مدارس

3- تهيه و تنظيم برنامه جامع عملياتي واحد بهداشت دهان و دندان با توجه به سياستها و استراتژيهاي كلي

4- تعيين و اعمال ضابطه اي براي توزيع منابع ( نيروي انساني، وسايل و مواد .... ) بين مراكز تابعه

5- برنامه ريزي گزينش مطلوب نيروهاي دندانپزشكي جهت ورود به سيستم 

6- برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت برارائه خدمات بهداشتي درماني با اولويت گروه هدف

7- برآورد و تامين منابع و امكانات مورد نياز اجراي طرحهاي واحد بهداشت مدارس و دهان و دندان 

8- برگزاري جلسات آموزشي وتوجيهي مسئولين مراكز و دندانپزشكان در خصوص دستورالعملها و طرحهاي اجرايي 

9- هماهنگيهاي درون بخش و برون بخش با سازمانهاي مرتبط در راستاي برنامه ها و طرحها

10- نظارت بر اجراي ضوابط، استاندارد ها و دستورالعمل ها 

11- نظارت و پايش از كليه واحدهاي دندانپزشكي در مراكز بهداشتي و درماني تابعه

12- نظارت و ارزشيابي نيروهاي شاغل در واحدهاي تحت پوشش 

13- پايش و نظارت بر عملكرد بهورزان منطقه تحت پوشش مركز بهداشت 

14- هماهنگي و نظارت برسرويس و تعمير يونيتها و تجهيزات دندانپزشكي 

15- جمع آوري و تحليل اطلاعات و آمار فعاليت ها و گزارش به معاونت بهداشتي 

16- برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت درخصوص رعايت اصول استريليزاسيون وكنترل عفونت درمراكز تحت پوشش

17- برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت در طرح هاي استاني و كشوري در زمينه بهداشت دهان ودندان

18- برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت درخصوص برگزاري مناسبت هاي بهداشتي

19- برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر آموزش دانش آموزان، والدين، مربيان و معلمين داوطلب

20- برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت جهت تعيين فلورايد آب آشاميدني مناطق تحت پوشش 

21- مشاركت در فعاليتهاي تحقيقاتي و پژوهشي     
1398/06/31
Powered by DorsaPortal