شبکه بهداشت و درمان رامسر
۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
br ENGLISH
واحد اداره عمومی و کارگزینی
 

شرح وظايف واحد اموراداري شبكه بهداشت ودرمان شهرستان رامسر

 

1-    انجام مطالعات لازم در مواردي از قبيل تشكيلات و روشها وآموزش طبقه بندي مشاغل وتهيه پيشنهادات لازم جهت ارسال به كميته اجرايي دانشگاه متبوعه.

2-    نظارت بر اجراي قوانين وبخشنامه ها ودستورالعملها .

3-    تهيه مجموعه هدف ، وظايف و پستهاي سازماني مورد نياز و پيشنهاد آن به دانشگاه .

4-    تهيه شرح وظايف پست هاي سازماني با همكاري واحد هاي ذيربط .

5-    ايجاد خط مشي باتوجه به خط مشي كلي تعيين شده از طرف دانشگاه وهمكاري با كارشناسان ستاددانشگاه درجهت اجراي خط مشي ها و اهداف تعيين شده .

6-    مشاوره و هماهنگي با مدير.

7-    شركت دركميته ها به منظور پيشبرد امور محوله و اهداف تعيين شده .

8-    ارتباط مديريت شبكه با ساير مديريتهاي دولتي وخصوصي از طريق مكاتبه هاي اداري وگزارشهاي رسمي .

9-    رعايت شئونات اخلاقي ، اجتماعي ، فرهنگي .

10-پيشنهاد استخدام افراد مورد نياز مديريت و اعلام نياز نيروهاي طرحي وغيره .

       11-تكميل پرونده استخدامي افرادجديدالاستخدام وبرقراري حقوق ومزاياي مشاغل مختلف با رعايت ضوابط وقوانين موجود .

12-صدور احكام حقوقي ، دستمزدها ، پاداش ها ، فوق العاده ها ومأموريت ها و مرخصي ها ، اعطاي طبقه وسايرمزاياي قانوني از بدو استخدام تاپايان خدمات دولتي ( بازنشستگي )

13- ارزشيابي كاركنان براساس معيارهاي تدوين شده .

14- تهيه گزارشات تخلف هاي اداري كاركنان درصورت لزوم ارجاع به مراجع ذيصلاح .

15- انجام امور مربوط به تعاون و بيمه كاركنان شاغل و بازنشسته .

16- رسيدگي و پاسخ به درخواستهاي مختلف كاركنان .

17- پيش بيني احتياجات پرسنلي .

18- بررسي ومطالعه درزمينه احتياجات آموزشي كارمندان وتهيه وتنظيم برنامه هاي آموزشي قبل وضمن خدمت كاركنان .

19- برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت براي كليه كاركنان درسطوح مختلف شغلي .

20- بايگاني اسناد ومدارك پرسنلي 0

 21- انجام تايپ وتكثير اسناد و مدارك و مكاتبات 0   

 
جمشيد محدثي رييس امور اداري
مرتضي اقدامي    مسئول كارگزيني
ساميه ملك نيا       كارگزين
 سيد نيره موسوي سجاد    كارشناس تشكيلات 
1398/05/10
Powered by DorsaPortal