شبکه بهداشت و درمان رامسر
۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر
br ENGLISH
آموزشگاه بهورزی

وظايف مركز آموزش بهورزي    - شهرستان رامسر

مراكز آموزش بهورزي در راستاي تحقق اهداف نظام سلامت در كشور با هدف بهره مند كردن خانه هاي بهداشت از بهورزان داراي مهارتهاي كافي تأسيس گرديد اين هدف از طريق آموزش و تربيت بهورزان قبل از استخدام و تهيه ،تدوين و اجراي برنامه هاي بازآموزي در حين خدمت و نظارت مستمر بر كار آنان تحقق مي يابد

نام و نام خانوادگي

سمت

آزاده نوائيان

مدير

زهره آصفي

مربي پرستاري

منيژه صدرايي

مربي بهداشت خانواده

موسي عمراني

مربي بهداشت محيط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وظايف مدير و  مربيان مركز آموزش بهورزي

بهورزي     شرح وظايف مد ير مركز آموزش بهورزي

 

 • سرپرستي امور فني و اداري مركز
 • تهيه برنامه عملياتي ساليانه مركز آموزش بهورزي با همكاري مربيان
 • همكاري در تهيه و تنظيم بودجه مركز و نظارت بر هزينه آن
 • ابلاغ شرح وظايف به كاركنان
 • تشكيل كميته پذيرش بهورز
 • برنامه ريزي آموزشي با همكاري مربيان در هر پايه آموزشي و نظارت بر اجراي آن
 • نظارت  بر نحوه تدري نظارت بر طرح سوالات امتحاني و تصحيح اوراق و نظارت بر ثبت كارنامه و معدل گيري
 • س مربيان و كنترل طرح درس روزانه , كلي ,  چك ليست آموزشي مشاركت در آموزشهاي نظري , عملي , كار آموزي
 • تنظيم صورت جلسه برگزاري امتحانات پذيرش و آزمون مربوط به هر دوره تحصيلي با نظارت كارشناس مسئول بهورزى استان
 • فراهم نمودن تسهيلات لازم براي آموزش نظري- عملي و كار آموزي با همكاري مركز بهداشت شهرستان
 • پيگيري امور رفاهي دانش آموزان بهورزي  پيگيري تامين امو ر رفاهي  بهورزان شاغل  با همكاري امور اداري
 • تشكيل شوراي مربيان و تنظيم برنامه مدون براي برگزاري جلسات آن حداقل ماهي يك بار
 • نظارت بر رفتار و انضباط دانش آموزان در محيط مركز و عرصه هاي كار آموزي با همكاري مربيان
 • نظارت برحسن انجام وظيفه مربيان و كاركنان , ارزشيابي سالانه آنان و برنامه هاي ارتقاء شغلي
 • بر نامه ريزي جهت اجراي برنامه هاي آموزش بدو خدمت كاركنان با مشاركت واحد ها ي ستادي
 • تحليل نتايج و ارائه  طرحهاي مداخله اي آموزشي به منظور ارتقاء برنامه هاي آموزشي
 • نظارت و ارزشيابي دوره هاي آموزشي در حين اجرا و بعد از پايان دوره به منظور تجزيه و تحليل و رفع نارسائي ها و بهبود روند  برنامه هاي آموزشي
 • مشاركت در جلسات و  ارائه  نظرات تخصصي .
 • همكاري با كارشناسان ستادي در اجراي برنامه هاي باز آموزي , نوآموزي و بدوخدمت تيم سلامت
 •  مشاركت با واحدهاي فني و تخصصي مركز بهداشت شهرستان در جهت مديريت برنامه هاي آموزش تيم سلامت
 • همكاري با مجله  بهورز از طريق انجام  نياز سنجي بهورزان و ساير كاركنان به منظور  تعيين نيازهاي آموزشي
 • برنامه ريزي و نظارت جهت برگزاري مراسم بزرگداشت روز بهورز ، انتخاب بهورزان و مربيان نمونه و اعلام نتايج به مركز بهداشت استان 
 • پيگيري تشكيل شوراي بهورزي و انتقال مسائل و مشكلات بهورزان به رئيس مركز بهداشت شهرستان و تلاش در جهت حل مشكلات آنها
 • برنامه ريزي و نظارت مستمر بر نحوه عملكرد خانه هاي بهداشت دانش آموزي و آموزشي
 • مشاركت فعال در كميته هاي علمي و اجرايي مركز بهداشت شهرستان
 • همكاري با مركز بهداشت در راه اندازي خانه هاي بهداشت دانش آموزي و مراكز بهداشتي درماني جديد
 • مشاركت درارزيابي امور فني بهورزان شاغل(ارزشيابي ساليانه ، ارتقاء شغلي ،تغيير عنوان ،انتقال و ...)
 • برنامه ريزي جهت انجام تحقيق و پژوهش در عرصه هاي بهداشتي درماني
 • برنامه ريزي جهت انجام نياز سنجي آموزشي به صورت متمركز از بهورزان و اعلام نتايج به واحدهاي ستادي
 • گزارش مشكلات مربيان به رئيس مركز بهداشت شهرستان و ارائه راهكارهاي مناسب جهت حل مشكلات آنان
 • مطالعه و بررسي به منظور تدوين منابع آموزشي از طريق تاليف , ترجمه كتب , مجلات و مقالات علمي 
 • برنامه ريزي جهت ارتقاء برنامه هاي  آموزش مستمر بهورزان
 • رابط فصلنامه بهورز و انجام شرح وظايف مربوطه و يا نظارت بر عملكرد رابط فصلنامه بهورز
 • پيگيري تامين اعتبار جهت خريد اقلام مورد نياز مركز
 • شركت فعال در برنامه هاي ادغام يافته در نظام شبكه
 • انجام ساير امور محوله زير نظر مسئول مافوق

وظايف مربيان مركز آموزش بهورزي

 

·       مشاركت در مراحل  پذيرش دانش آموزان  بهورزي

 • همكاري با مدير مركز در برنامه ريزي آموزش تحصيلي
 • مشاركت در اجراي برنامه هاي آموزشي كاركنان تيم سلامت
 • تهيه طرح درس و چك ليست آموزشي و چك ليست ارزشيابي مهارتهاي خروجي فراگيران
 • حضور فعال در روستاهاي اصلي و اقماري به همراه دانش آموزان در برنامه هاي بازديد منازل و مراقبت هاي بهداشتي و غيره.....
 • همكاري و مشاركت درتنظيم و اجراي برنامه هاي باز آموزي تيم سلامت با پيشنهاد مدير مركز  آموزش بهورزي
 • نظارت بر فعاليت بهورزان فارغ التحصيل همراه با تيم هاي كارشناسي مركز بهداشت شهرستان

·       برنامه ريزي جهت آموزش بدو خدمت نيروها با هماهنگي واحدهاي مختلف مركز بهداشت

 • همكاري در ثبت نام داوطلبان بهورزي
 • مشاركت فعال در جلسات شوراي مربيان و ارائه راه حل در مورد مشكلات فردي و آموزشي دانش آموزان  و حل مشكلات فني و اداري مركز آموزش بهورزي
 • برنامه ريزي و نظارت بر خانه هاي بهداشت دانش آموزي و آموزشي
 • برنامه ريزي و مشاركت در اجراي برنامه هاي آموزش تيم سلامت
 • تدوين و تاليف مطالب آموزشي در  زمينه مسايل بهداشتي درماني
 • تنظيم گزارش بازديد از مراكز بهداشتي درماني و ارائه به مدير مركز و پيگيري در جهت رفع مشكلات آنها
 • همكاري با مدير در تامين امور رفاهي بهورزان شاغل و دانش آموز
 • نظارت بر اخلاق و انضباط دانش آموزان
 • انجام ساير امور به پيشنهاد مدير مركز

 

1398/10/16
Powered by DorsaPortal