شبکه بهداشت و درمان رامسر
۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
br ENGLISH
بهداشت تغذیه

آقاي مهدي خاتمي      كارشناس بهبود تغذيه
 
مطالعه جمع آوري،تجزيه وتحليل اطلاعات مربوط به تغذيه وكيفيت رشد ونموافراددرجامعه با تاكيدبر برنامه پايش رشد اطفال زير6 سال

آموزش كاركنان مراكز ونيز خانوارها درارتباط با مصرف نمك يددار

پيشگيري وكنترل كم خوني فقرآهن

آموزش درارتباط با پيشگيري ازكم خوني فقرآهن درگروهاي هدف

برنامه ريزي براي پيشگيري ازبيماريهاي ناشي ازكمبود يا افزايش مصرف بي رويه موادغذايي

تشكيل وشركت دركميته هاي علمي وفني تغذيه

 نظارت و ارزشيابي مربوط به تغذيه در مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي و خانه هاي بهداشت

. جمع بندي اطلاعات و تجزيه و تحليل آمار جمع آوري شده در حيطه وظايف تعيين شده

. ايجاد آگاهي لازم در جامعه و عموم در زمينه تغذيه با استفاده از نشريات ، پوسترها و پيام هاي آموزشي

. اقدام در اجراي برنامه هاي آموزشي و بهبود تغذيه گروههاي خاصي نظير دانش آموزان ، سالمندان و كارگران

. شركت در جلسات و كميسيونهاي بهداشتي و تخصصي

. همكاري باديگر واحدهاي درون بخشي و برون بخشي در جهت پيشبرد اهداف تعيين شده

 

1398/07/28
Powered by DorsaPortal