شبکه بهداشت و درمان رامسر
۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
br ENGLISH
معرفي واحد

هدف اصلي واحد نظارت بر درمان :

* نظارت و كنترل مستمر در مورد ارائه خدمات صحيح و رعايت مقررات و ضوابط سيستم بهداشت و درمان و موسسات پزشكي وابسته تحت پوشش معاونت درمان شبكه بهداشت و درمان

* پيگيري نواقص مشهود تا رفع كامل بر حسب امكانات و شرايط مختلف به صورت حضوري يا مكاتبه اي

*رسيدگي به شكايات و اعتراضات شهروندان

*جلوگيري از فعاليت افراد غير مجاز در كليه حرف پزشكي

*نظارت بر اجراي صحيح تعرفه هاي پزشكي

*جمع آوري آمار و اطلاعات از كليه موسسات و ارسال آمار ماهيانه به معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان مازندران مي باشد.

1398/06/06
Powered by DorsaPortal