شبکه بهداشت و درمان رامسر
۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
br ENGLISH
مراحل انجام

مراحل انجام كار

1 - معرفينامه از اداره محل خدمت با درج علت ارجاع به كميسيون

2 - مديريت شبكه ارجاع به واحد نظارت بر درمان جهت طرح در كميسيون

3 واريز مبلغ 15000 ريال به حساب شوراي عالي پزشكي وزارت بهداشت درمان ،آموزش پزشكي

4- دعوت از متخصصين مربوط جهت شركت در كميسيون

5- تشكيل جلسه و اعلام نتيجه به دستگاه مربوطه و يا فرد متقاضي

مدارك مورد نياز

اصل معرفينامه با درج علت بيماري ( نوع درخواست)

اصل گواهي پزشك معالج با تشخيص بيماري

تبصره : در خصوص بيماران متقاضي از كار افتادگي در ج كلمه از كار افتادگي در سر نسخه بيمار ضروري است.

اصل فيش واريزي

استعلاجي : مبلغ 15000 ريال

كار افتادگي : مبلغ 50000 ريال

مدارك پزشكي بنابه نوع بيماري :

درموارد بستري و يا اعمال جراحي :برگ پذيرش و ترخيص ، خلاصه پرونده ، شرح عمل

در موارد غير بستري :

سرنسخه ، دفترچه بيمه

*در كليه موارد فوق بايد مستندات مربوط به اقدامات پاراكلنيكي از قبيل : آزمايشات، راديو گرافي ، نوار قلب تست ورزش ، اكو ، اسكن قلب ، نوار عصب و عضله ،CT ، MRI سونوگرافي ،برگه آسيب شناسي به همراه داشته باشد

1394/07/06
Powered by DorsaPortal